من این پوستر را برای عصر همت برای مدرسه ام ساختم کن این پوستر را با فوتوشاپ ساختم من با براش های متفاوت انجام دادم ماسک کردم و با براش ها رو عکس کشیدم این عکس از افکت های متنوعی درست شده