این عکس یکی از کارهای من هست یرای معلم فیزیک هشتمم من ای کار را با فوتوشاپ انجام دادم اول بایک اپلیکیشن عکسشون را کارتونی کردم و یک طیف رنگی ر.یش انداختم و یک افکت را به عکس اضافه کردم من این کار را از معلم زنگی پارسالم آقای اخوان یاد گرفتم من این پوستر را برای عصر همت برای مدرسه ام ساختم که این عکس پس زمینه اش هست